Skip to content Skip to footer

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO KLUBGIELDOWY.PL

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez firmę BPM Mateusz Kondraciuk z siedzibą w Lublinie za pośrednictwem sklepu internetowego klubgieldowy.pl (zwanego w dalszej części: „Sklepem Internetowym”).

 • 1 Definicje

Sklep – oznacza stronę internetową pod którą sprzedawca prowadzi sklep w domenie klubgieldowy.pl

Kupujący – oznacza podmiot na rzecz, którego zgodnie z regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa sprzedaży.

Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Sprzedawca – oznacza BPM Mateusz Kondraciuk z siedzibą w 20-868 Lublin, ul. Gorczańska 16/18, NIP: 712-30-66-980, REGON: 362925832, będącą jednocześnie właścicielem sklepu.

Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.

Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające klientowi lub sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość na zasadach określonych w regulaminie między klientem a sprzedawcą.

Operator Płatności – system płatności Tpay.

Usługa premium – definiuje treści, wideo, szkolenia, ebooki, pliki PDF do pobrania na urządzeniach elektronicznych udostępnione odpłatnie przez Sprzedawcę w Serwisie.

Kod dostępu – definiuje nieuporządkowany ciąg znaków literowych i cyfrowych wykorzystany w celu zabezpieczenia Usług premium Serwisu.

Usługa płatności online – definiuje sposób płatności i dostępu do zablokowanej Usługi Premium, gdzie płatność realizowana jest przelewem bankowym.

 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Wszelkie prawa do sklepu internetowego w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny, logotypów, grafik, treści zamieszczanych na stronie internetowej sklepu należą do sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z regulaminem oraz za zgodą sprzedawcy.
 2. W Serwisie istnieją treści darmowe i Usługi Premium. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody wynikłe z ich korzystania.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opinie i komentarze wysyłane przez użytkowników Serwisu. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Każdy ma prawo komentować Serwis, zaś komentarze o charakterze obraźliwym będą usuwane przez administratora serwisu.
 4. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, urządzeń oraz połączeń internetowych.
 5. Sprzedawca używa „cookies”, które podczas korzystania ze sklepu zapisywane są przez serwer na dysku twardym urządzenia klienta. Użycie „cookies” ma na celu poprawne działanie sklepu. Nie powoduje to zmian w urządzeniach końcowych klientów ani w oprogramowaniu. Klient może wyłączyć „cookies” w przeglądarce. Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze sklepu.
 6. Zakazuje się wykorzystywania zasobów sklepu w celu prowadzenia przez klienta działalności naruszającej interes sprzedawcy.
 7. W celu złożenia zamówienia w sklepie oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną konieczne jest posiadanie przez klienta konta poczty elektronicznej.
 8. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych klientów przez osoby nieuprawnione. Klient powinien stosować właściwe środki ochrony, które zminimalizują wskazane zagrożenia. W szczególności powinien stosować programy antywirusowe i inne chroniące tożsamość podczas korzystania z sieci Internet. Sklep nigdy nie zwraca się z prośbą o udostępnienie haseł do konta klienta lub konta poczty elektronicznej lub konta bankowości elektronicznej.
 9. Kod dostępu do Usługi Premium jest własnością Klienta i zabronione jest jego udostępnianie osobom trzecim.
 • 3 Zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia w sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę z wyjątkiem czasowych wyłączeń strony przez sprzedawcę w celu prac modernizacyjnych.
 2. Klient składający zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego, dokonuje zamówienia wybierając Usługę premium, którą jest zainteresowany. Dodanie Usługi premium do zamówienia następuje poprzez kliknięcie „Odblokuj dostęp”.
 3. Po złożeniu zamówienia sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia zamówienia. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży.
 4. Po zawarciu umowy sprzedaży oraz po opłaceniu zamówienia przez klienta sprzedawca przesyła na podany przez klienta adres poczty elektronicznej kod dostępu.
 • 4 Płatności
 1. Ceny podane w sklepie są cenami brutto.
 2. Przed dokonaniem zakupu Klient informowany jest o ważności kodu dostępu do usługi premium.
 3. Klient dokonuje płatności za zamówienie za pośrednictwem przelewu bankowego poprzez zewnętrzny system płatności tpay.com obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności S.A., plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu przez klienta procesu składania zamówienia w sklepie oraz po otrzymaniu z systemu tpay.com informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności.
 • 5 Reklamacje
 1. Klient może zgłosić sprzedawcy reklamację. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres motywatorfinansowy(at)gmail.com [(at) należy zamienić na @]. W zgłoszeniu reklamacyjnym klient powinien zawrzeć opis problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamacje i udzieli klientowi odpowiedzi.
 2. Sprzedawca umożliwia klientowi będącemu konsumentem, skorzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie, Tomasza Zana 38C, 20-601 Lublin.
 • 6 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

Klient będący Konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży i nie odblokował dostępu do treści premium, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny.

 • 7 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w polityce prywatności.

 • 8 Postanowienia końcowe
 1. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym momencie ze sklepu.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów dotyczących niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca informuje klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów (np. Rzecznik Praw Konsumenta, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej).
 4. ODR – Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez klienta. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie sklepu. Sprzedawca poinformuje klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu o zmianie regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.03.2022 r.

 

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).

Motywator Finansowy Klub Giełdowy © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Motywator Finansowy Klub Giełdowy © 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.